تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

کسری فایل

شما می توانید مقالات و پایان نامه رو با کمترین قیمت تهیه کنید


دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3
  • بازدید دیروز : 120
  • بازدید کل : 42045

کتاب کسب در آمد از تلگرام


کتاب کسب در آمد از تلگرام

تلگرام، رسانه‌ای است که بین ما ایرانیان به شکل عجیبی پرطرفدار شده است پس شما عزیزان می تونید با حضور خودتون در تلگرام به درآمد میلیونی برسید وما برای شما کتاب کسب در آمد از تلگرام رو ایجاد کردیم که بدون هیچ مشکلی به درآمد میلیونی وبه صورت قانونی برسید.

ﺑﺮاي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ از اﻫﺮم ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻫﺮم ﻫﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎري در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ 40 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﻟﻘﻮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﯿﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﭘﻠﯿﮑﺸﻦ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺜﻞ واﺗﺲ آپ، ﻻﯾﻦ، ﺗﺎﻧﮕﻮ ﺗﻠﮕﺮام ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪي از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻇﻬﻮر ﮐﺮد.
ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﻠﮕﺮام ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدي را ﺑﻪ آرزوي ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻨﺎر راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺼﺪ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻫﻢ ﺧﺪا و ﻫﻢ ﺧﺮﻣﺎ رادارﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ از تلگرام را دارﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮب و ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﻠﺐ آن ﮐﺎرﺑﺮدي و ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎﻣﻼً درآﻣﺪزا ﻫﺴﺖ؛ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺴﺖ. ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ تلگرام ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ در ﻃﺒﻖ اﺧﻼص ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﮐﺮدم ﭼﻮن ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮدم ﻣﯽ داﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان در ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﮑﻨﻢ. ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﺘﺎب کسب در آمد از تلگرام ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺟﯿﺒﯽ و ﯾﮏ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ آن را ﺑﺮاي ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و روزي دو ﺑﺎر آن ﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

شما پس از پایان این کتاب خواهید توانست:
1- کانال تلگرام ایجاد کنید.
2- با 5 روش کسب در آمد از طریق کانال تلگرام آشنا خواهید شد.
3- با 25 روش کسب درآمد بدون داشتن کانال آشنا خواهید شد.
4- با روش نوشتن تبلیغ برای محصول خود آشنا خواهید شد.
5- در کمتر از 2ساعت یک لینک پرداخت دریافت وجه برای محصولاتتان ایجاد کنید.
6- بدون کد نویسی یک ربات پیام رسان ایجاد کنید.
7- چگونه یک استیکر بسازیم.
8- بدون کد نویس برای کانالتان نظر سنجی آنلاین ایجاد کنید.
9- با 21 روش افزایش اعضای کانال بدون استفاده از روشهای غیر مجازمثل ممبر فیک آشنا خواهید.
10- با روش ایجاد پست های جذاب آشنا خواهید شد.

رو شهای کسب در آمد از تلگرام که در این کتاب توضیح داده می شود:

کسب درآمد از تبلیغات بازدیدی تلگرام -کسب درآمد از بازدید پست تلگرام -کسب درآمد از طریق تبلیغات تلگرام و سایر روش های کاربردی دیگر


مبلغ قابل پرداخت 9,900 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ شهریور ۱۳۹۸               تعداد بازدید : 83

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (1)

نرم افزار ویدیو اسکرایب
۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۴

با آموزش نرم افزار ویدیو اسکرایب videoscribe : آموزش 0تا100 انیمیشن سازی به آسانی انیمیشن بسازید گل گل گل

http://moallemepishtaz.ir

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال - فرصت ویژه : تخفیف 80 درصدی فقط برای این چند روز - افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی آیا می خواهید مشکلات جنسی شما برطرف شود و لذت بیشتری را ...

آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك فرصت ویژه : تخفیف 51 درصدی به مدت محدود افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی اگر واقعا می خواهید با ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/11/30 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه توجه: دوستانی میان پیام میدن این سیستم شما چیه؟؟ شما اگه صفر تا صد توضیحات رو کامل بخونید ، اون موقع متوجه میشید ما گفتیم این روش چیه؟! پس حتما تا آخر توضیحات رو بخونید.( با این سیستم یاد میگیری چطوری از صفر با همین موبایلت روزی ۳۰ الی ۳۰۰ هزار تومن ...

کتاب پرفروش مغز گرسنه+کسب درآمد تضمینی

کتاب پرفروش مغز گرسنه+کسب درآمد تضمینی

شاید تعجب کنید از این حرف ولی بدون اقرار این یک کتاب مقدس است میپرسید چرا چرایش را در ادامه خواهید فهمید در این کتاب یاد خواهید گرفت که هدف های بزرگ و رویاهای بلند پروازانه داشته باشید. پایتان را از گلیم خود فراتر گذاشته و خود را از باب ارباب رعیتی نجات ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم،خیلی اتفاقی با این متد آشنا شدم و قبل از آن همه روشها رو برای افزایش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

معرفی کتاب:(سقوط یک بهشت)(واپسین روزهای سلطنت پهلوی)The Fall of Heavenنسخه فارسی کتاب The Fall of Heaven -سقوط یک بهشت-، کتابی است که نوشته یک تاریخ شناس برجسته آمریکایی Andrew Scott Cooper می باشد و مدتی قبل در ایالات متحده آمریکا منتشر شد.(سقوط یک بهشت)در این کتاب خواندنی، مؤلف برای نخستین بار در ...

آموزش افزایش آلت تناسلی به روش پیترتاک

آموزش افزایش آلت تناسلی به روش پیترتاک

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك فرصت ویژه : تخفیف 50 درصدی به مدت محدود افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا ...

جزوه حقوق هوایی توپچی

جزوه حقوق هوایی توپچی

// جزوه حقوق هوایی برگرفته شده از کتاب مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی حسین نواده توپچی مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه ها. پس از پرداخت لینک دانلود برای شما قابل نمایش میشود و تا یک روز لینک برای شما معتبر خواهد بود. جهت پشتیبانی میتوانید در زیر همین ...

افزایش سایز آلت تناسلی به روش Big Size

افزایش سایز آلت تناسلی به روش Big Size

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! آیا از کوچکی آلت خود رنج میبرید؟ آیا زودانزالی دارید؟ آیا میخواهید یک بار برای همیشه مشکلات جنسی خود را رفع کنید؟ آیا میخواهید قدرت جنسی خود را افزایش دهید؟ در اين ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

نمونه سوالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2

نمونه سوالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2

این بسته پیشنهادی که توسط سایت حسام جمع آوری شده شامل: 400نمونه سوال تستی باجواب نام محصول:نمونه سوالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2 تعداد مجموع سوالات: 400نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2 می باشد که در ادامه می ...

پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2)

پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2)

Welcome to VirgooL.net مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه ---- ویرگــ ، ــول ViRGooL.net ---- پاورپوینت و مقاله موضوع : پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی مباحث پاورپوینت : - مقدمه - تعریف ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر، موفقیت و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) سلام دوست عزیزم، ما در بین افراد موفق آمریکا، فیلسوف تجاری آمریکایی یعنی آقای جیم ران که خودش استاد چهار استاد ...

رسید جعلی آپ

رسید جعلی آپ

برنامه ساخت و ویرایش رسید جعلی برنامه آپ بسیار شبیه به رسید اصلی امکان ادیت تمام موارد به دلخواه کاملا راحت و تنها با یک کلیک با استفاده از این برنامه می توانید به راحتی رسید های برنامه ی پرداخت آپ را جعل نموده و با آن با دوستان خود شوخی نمایید.کار با برنامه بسیار راحت بوده و ...

دریافت فایل : رسید جعلی آپ
پکیج افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید

پکیج افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با -متد گروتالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر- پکیج منحصر به فرد افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید 2019 (Grow Taller Dynamic) آموزش های ویدیویی جهت راحتی شما عزیزان اختصاصی از سایت Mss8.ir اگر تصور می‌ کنید که به ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان اینستاگرام وضعیت پکیج : فعال روشی برای فالوور و لایک اینستاگرام براتون گذاشتیم، که با قیمت ناچیزی میتونید جلوی دوستاتون کلاس بزارین :) توجه : این برنامه مصارف دیگری هم دارد که خودتان با آن آشنا خواهید شد. اگر ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت ...

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

معرفی کتاب:(شازده حمام)3جلد شازده حمام ، داستان خاطرات شیرین و خواندنی دوران کودکی حسین پاپلی یزدی در محله ای فقیرنشین در شهر یزد است .(شازده حمام) ااو درر ااین کتااب گوشه اای ااز ااوضاع ااجتماعی شهرر یزد راا درر دهه هاای 1330 توصیف می کند. پاپلی دانش آموخته ی جغرافیا در ایران و ...

قرارداد اجاره نامه سایز A3

قرارداد اجاره نامه سایز A3

قرارداد اجاره نامه سایز A3 شبیه ترین قرارداد اجاره نامه به قرارداد اتحادیه املاک ایران اگر میخواهید یک قرارداد با رعایت تمامی مقررات اتحادیه و قانون اساسی داشته باشید این فایل را دانلود کنید. تمامی بند ها مشابه با مفاد قرارداد اتحادیه میباشد. این اجاره نامه برای ...

کلید نمره گذاری فرم بلند نئو neo ( کلید نمره گذاری +

کلید نمره گذاری فرم بلند نئو neo ( کلید نمره گذاری +

پرسشنامه شخصیتی نئو- فرم 240 سوالی – NEOPI-R تعداد سوالات: 240 تعداد صفحات: 7 (پرسشنامه) + 4 (پاسخنامه-کلید نمره گذاری-تفسیر) شامل: پرسشنامه + پاسخنامه + کلید نمره گذاری + تفسیر نوع فایل: (پاسخنامه-کلید نمره گذاری-تفسیر) WORD + (پرسشنامه) PDF ...

دانلود کتاب مستند داستانی حیفا

دانلود کتاب مستند داستانی حیفا

عنوان کتاب: حیفا نویسنده: محمدرضا حدادپور جهرمی فرمت فایل: PDF تعداد صفحات: 204 ناشر: انتشارات معارف زبان: فارسی توضیحات: این مجموعه دربردارنده داستان زندگی و ماموریت دختری جاسوس از اداره ی متساوای سازمان موساد در منطقه غرب آسیاست. آن دختر، همانند دیگر خواهرانش به ...

حل المسائل فصل نهم ( تقطیر) کتاب عملیات واحد

حل المسائل فصل نهم ( تقطیر) کتاب عملیات واحد

حل المسائل فصل نهم ( تقطیر) کتاب عملیات واحد رابرت تریبال( جلد دوم) با توجه به موجود نبودن حل المسائل جلد دوم کتاب عملیات واحد رابرت تریبال، عده ای از دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاههای معتبر تصمیم گرفتیم شروع به حل مسائل پایانی فصل های 9الی 14 این کتاب ...

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

آموزش افزایش رایگان طلا در بازی آنلاین زولا

آموزش افزایش رایگان طلا در بازی آنلاین زولا

آموزش افزایش طلا در بازی آنلاین زولا بهترین پکیج آموزشی از نظر کاربران برای اطمینان بیشتر نظرات را بخوانید زولا یک بازی ایرانی می باشد که توسط ایرانیان زحمتکش ساخته شده است و سبک این بازی تفنگی ، اکشن ، آنلاین میباشد که در این بازی مراحل مختلفی وجود دارد که میتوانید ...


مطالب تصادفی

  • کتاب کسب در آمد از تلگرام
  • بررسی تأثیر و نقش انواع روش‌های تدریس در فرایند یادهی و یادگیری با ارائه راهکارهای مؤثر در انتخاب روش‌ها
  • ضرورت جذب معلم از مراکز تربیت‌معلم
  • آسیب شناسی عملکرد شورای معلمان به منظور ارائه راهکارهای مناسب ازدیدگاه معلمان و عوامل اجرایی مدارس ابتدایی شهرستان سلماس
  • مدیریت زمان از دیدگاه امام علی(ع)

فروش انواع مقاله و تحقیق ،اقدام پژوهی